Aguiló Enginyeria, Serveis i Gestió Medioambiental és una empresa d'enginyeria amb trenta anys d'experiència en el sector fundada per l'enginyer Santiago Aguiló i Ruiz.

serveis

Aguiló Enginyeria, Serveis i Gestió Medioambiental és una empresa d'enginyeria amb trenta anys d'experiència en el sector fundada per l'enginyer Santiago Aguiló i Ruiz.

Tràmits

A Aguiló Enginyeria ens fem càrrec de la gestió de tots aquells tràmits amb l'administració que puguin afectar l'activitat de la teva indústria com ara els pactes o convenis amb l'Agència de Residus de Catalunya o amb l'Agència Catalana de l'Aigua, entre molts d'altres.

Agencia de Residus de Catalunya

L'Agència de Residus de Catalunya té competència sobre els residus que es generen a Catalunya i els que es gestionen al seu àmbit territorial. Des d’Aguiló Enignyeria gestionem qualsevol tipus de tràmit que per la seva activitat estigui obligat a tramitar.

 • Productor de residus
 • Transportista de residus
 • Gestor de residus
 • Declaracions de residus
 • Fitxes d'acceptació
 • Donar d’alta al SDR

Enllaços externs:
Agència Catalana de l'Aigua

L'Agència Catalana de l'Aigua ha de promoure les relacions de col·laboració amb la resta d'administracions competents en matèria d'aigües i obres hidràuliques, amb les comunitats d'usuaris i de regants i altres corporacions que utilitzen l'aigua, i amb els particulars. De d’Aguiló Enginyeria gestionem qualsevol tipus de tràmit que per la seva activitat estigui obligat a tramitar.

 • DUCA (Declaració de l'ús i la contaminació de l'aigua)
 • Cànon de sanejament
 • Legalitzacions captacions subterrànies
 • Constitució de comunitat de regants

Enllaços externs:
Indústria

Tota activiat; industrial, comercial, hotelera, etc...; ha de tenir donat d’alta i regulat pel Departament d’Indústria les seves instal·lacions, i actualitazades en tot moment les seves revisions per tal d’evitar al màxim qualsevol problema. De d’Aguiló Enginyeria gestionem qualsevol tipus de tràmit que per la seva activitat estigui obligat a tramitar.

 • RIA (Registre Indústries Agràries)
 • Inscripcions i modificacions del REIC (Registre Industrial)
 • Registres específics del REIC (REIG, REIP, RITE, REIE).

ICAEN

L'ICAEN s’encarrega de la gestió de les tecnologies energètiques, la millora de l’estalvi i la eficiència energèitca, el foment de l’ús racional de la energia i destió de recursos energètics.
Des d’Aguiló enginyeria gestiones qualsevol tipus de tramit amb l’icaen,com ara certificats energètics, donar d’alta instal·lacions fotovoltàiques,etc..

Enllaços externs:
Altres

 • Tràmits a turisme
 • Subvencions amb qualsevol organisme
 • Pla d'autoprotecció i emergència
 • Pla d'autocontrol piscina, etc..