Gestió i tramitació de projectes

A Aguiló Enginyeria ens fem càrrec de la gestió de tots aquells tràmits amb l’administració que puguin afectar l’activitat de la teva indústria com ara els pactes o convenis amb l’Agència de Residus de Catalunya o amb l’Agència Catalana de l’Aigua, entre molts d’altres.

Agència de Residus de Catalunya

L’Agència de Residus de Catalunya té competència sobre els residus que es generen a Catalunya i els que es gestionen al seu àmbit territorial. Des d’Aguiló Enignyeria gestionem qualsevol tipus de tràmit que per la seva activitat estigui obligat a tramitar.

 • Productor de residus
 • Transportista de residus
 • Gestor de residus
 • Declaracions de residus
 • Fitxes d’acceptació
 • Donar d’alta al SDR
Enllaços externs:
Agència Catalana de l’Aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua ha de promoure les relacions de col·laboració amb la resta d’administracions competents en matèria d’aigües i obres hidràuliques, amb les comunitats d’usuaris i de regants i altres corporacions que utilitzen l’aigua, i amb els particulars. De d’Aguiló Enginyeria gestionem qualsevol tipus de tràmit que per la seva activitat estigui obligat a tramitar.

 • DUCA (Declaració de l’ús i la contaminació de l’aigua)
 • Cànon de sanejament
 • Legalitzacions captacions subterrànies
 • Constitució de comunitat de regants
Enllaços externs:
Indústria

Tota activiat; industrial, comercial, hotelera, etc…; ha de tenir donat d’alta i regulat pel Departament d’Indústria les seves instal·lacions, i actualitazades en tot moment les seves revisions per tal d’evitar al màxim qualsevol problema. De d’Aguiló Enginyeria gestionem qualsevol tipus de tràmit que per la seva activitat estigui obligat a tramitar.

 • RIA (Registre Indústries Agràries)
 • Inscripcions i modificacions del REIC (Registre Industrial)
 • Registres específics del REIC (REIG, REIP, RITE, REIE).
ICAEN

L’ICAEN s’encarrega de la gestió de les tecnologies energètiques, la millora de l’estalvi i la eficiència energèitca, el foment de l’ús racional de la energia i destió de recursos energètics.
Des d’Aguiló enginyeria gestiones qualsevol tipus de tramit amb l’icaen,com ara certificats energètics, donar d’alta instal·lacions fotovoltàiques,etc..

Enllaços externs:
Altres
 • Tràmits a turisme
 • Subvencions amb qualsevol organisme
 • Pla d’autoprotecció i emergència
 • Pla d’autocontrol piscina, etc..
banner_aguilo_coneix_nostra_historiafield.0

El disseny de projectes en el sector industrial pot ser un procés complex i laboriós, sobretot quan cal complir amb les normes i normatives pròpies del sector. Aquí és on l’experiència i el coneixement especialitzat poden marcar la diferència entre l’experiència i l’impacte d’un projecte. En aquest context, Aguiló Enginyeria destaca com un soci fiable que ofereix serveis especialitzats en la planificació de projectes del sector industrial, oferint solucions a mesura per simplificar el procés i garantir l’eficiència i el compliment d’estàndards.

Assessorament especialitzat en estàndards i processos

La qualitat dels nostres nous serveis de processament de projectes prové de la nostra àmplia experiència treballant amb estàndards i processos industrials. El nostre equip té un coneixement profund de la normativa rellevant per al sector i coneix els processos administratius necessaris per dur a terme els projectes relacionats amb la sortida. Llicències d’obres amb llicències ambientals, a Aguiló Enginyeria atorguem als nostres clients a cada via, garantia que compleixen amb tots els requisits legals i reglamentaris.

Gestió integral de documentació i permisos

Una part fonamental de la planificació del projecte és la gestió de la documentació i els permisos necessaris. A Aguiló Enginyeria encarreguem d’aquesta tarea, assegurem que tota la documentació requerida és completa, precisa i es presenta en els terminis establerts. Un cop redactada la informació tècnica abans d’obtenir els permisos pertinents, el nostre negoci vetllarà perquè tot estigui en ordre perquè el projecte avanci sense contracte.

Coordinació amb tots els reguladors i administradors

La relació amb totes les entitats reguladores i administratives és clau en el procés de tramitació del projecte. Per això, actuem com a intermediari entre els nostres clients i els nostres clients, establint una comunicació fluida i garantint que totes les peticions i peticions es gestionen de manera eficient. Ens adaptem a qualsevol territori nacional que trobis. Aquesta coordinació proactiva ajuda a evitar retards innecessaris i garanteix que el projecte avanci amb seguretat.

Seguiment i supervisió continuada

Un cop comproveu que el projecte està en marxa, l’Aguiló Enginyeria continua oferint un nou suport amb seqüència i supervisió contínua. El nostre equip està atent a qualsevol canvi en la normativa o requeriment del projecte, assegurant-vos que disposeu dels medicaments necessaris per adaptar-vos a aquestes circumstàncies. Aquesta atenció constant garanteix que el projecte s’acaba en temps i sense contracte.

En conclusió, a Aguiló Enginyeria us presentem com el socio ideal per a empreses que poden simplificar el desenvolupament de projectes. Amb la nostra experiència de més de 30 anys en un ampli ventall de sectors, coneixements especialitzats i compromís amb l’eficiència i el compliment normatiu, oferim solucions integrals que permeten als nostres clients avançar amb confiança en els nostres projectes industrials.